‘Te veel’ lenen van de eigen BV

november 12, 2018 / Britta Top  /  Geen categorie

De aangekondigde maatregel tegen excessief lenen van de eigen vennootschap wordt verzacht. Zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschulden van de DGA worden uitgezonderd. Bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden. Voor de aangekondigde maatregel tegen excessief lenen van de eigen vennootschap zal pas in 2019 een wetsvoorstel worden ingediend. Inwerkingtreding van deze maatregel is beoogd per 1 januari 2022.

Over de precieze regelgeving en toepassing is nog veel onduidelijk. Geldt het plafond per BV, of geldt voor meerdere BV’s van de DGA? En hoe werkt het uit als de BV via (een vennootschap) van een derde aan de DGA leent?

Tarief box 2 niet verhoogd…

november 12, 2018 / Britta Top  /  Geen categorie

Opvallend is dat de aangekondigde verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting niet gepaard gaat met een verhoging van het AB-tarief.

Dividendbelasting wordt niet afgeschaft.

november 6, 2018 / Britta Top  / 

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de dividendbelasting niet zal worden afgeschaft. In plaats daarvan stelt het kabinet de volgende maatregelen voor:
– Verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief van 22,25% naar 20,5% in 2021 (voor winsten boven € 200.000).
– Verlaging van het lage vennootschapsbelastingtarief van 16% naar 15% in 2021 (in 2018 is dat nog 20%).
– Vanaf 2021 zullen de werkgeverslasten op arbeid structureel met € 200 miljoen worden verlaagd.
– Voor de beperking van de afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik voor de vennootschapsbelasting wordt overgangsrecht geïntroduceerd. Als het gebouw vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze 3 jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. Het maakt dan dus niet uit of de boekwaarde door die afschrijving onder 100% van de WOZ-waarde komt.
– De Wet spoedreparatie fiscale eenheid zal geen terugwerkende kracht hebben naar 25 oktober 2017, maar terugwerken naar 1 januari 2018.
– Voor de verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling wordt overgangsrecht geïntroduceerd voor de groep waarvoor de regeling anders in 2019 of 2020 zou eindigen.
– Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt per 1 januari 2020 verhoogd van 14% naar 16%.
– De mogelijkheid voor FBI’s om in Nederlands vastgoed te beleggen komt toch niet te vervallen.

De aangekondigde maatregelen moeten nog worden verwerkt in diverse nota’s van wijziging op de betreffende wetsvoorstellen.