Fiscale scan – uw fiscale positie kan worden verbeterd!

december 12, 2016 /   / 

Uw fiscale positie kan worden verbeterd! Wij kunnen:
• belastingvoordeel behalen, en
• fiscale risico’s traceren en oplossen (met name fiscaal/juridisch)

Wij werken dat uit in 3 fasen:
1. GRATIS quick-scan
2. fiscale scan (tegen een af te spreken bedrag)
3. uitwerken van oplossingen (actieplan en implementatie)

1 Quick-scan
Op basis van een zeer beperkt aantal gesloten vragen kunnen wij snel inschatten of een fiscale scan voor u voordeel oplevert (of belangrijke risico’s benoemt). U rapporteert de antwoorden aan ons.
Een quick-scan kost niets.

2 Fiscale scan
Als op basis van een quick-scan een vereist aantal vragen met ‘ja’ is beantwoord, achten wij de kans groot dat onze fiscale scan voor u belastingbesparing kan opleveren of bepaalde (fiscaal-juridische) risico’s in beeld kan brengen. In dat geval levert u uw meest recente jaarrekening en/of aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij ons in. Uiteraard onder de grootst mogelijke geheimhouding.
Onze fiscale scan:
• legt de nadruk op acute besparing van belasting, die kan leiden tot een teruggave,
• poogt potentiële besparing te realiseren door te wijzen op fiscaal voordelige keuzes,
• legt diverse risico’s bloot (met name fiscale risico’s), en doet voorstellen om die op te lossen
Wij hebben een format ontwikkeld (met een groot aantal vragen in meerdere aandachtsgebieden), zodat we gerichte vragen kunnen stellen en gerichte informatie kunnen verzamelen. Wij maken een rapportage op van de uitkomst van de fiscale scan, en de te implementeren actiepunten.
Voor een fiscale scan brengen wij een vooraf vast te stellen bedrag in rekening. Wees ervan overtuigd dat de prijs meevalt, en hoogstwaarschijnlijk haar geld waard is!
Onze ervaring is dat er bij (veel) meer dan de helft van alle particulieren en ondernemers belastingvoordeel te behalen is. Vanzelfsprekend kunnen wij dat niet garanderen.

3 Implementatie van oplossingen
Aan de hand van de fiscale scan kunnen de diverse actiepunten worden gerealiseerd. Ook dit traject kunnen wij verzorgen. Onze kosten van dit traject zijn afhankelijk van onze tijdsbesteding. Naar believen kunnen we hiervoor een vaste prijs met u afspreken.
Actie?

Vraag naar onze quick-scan. Bel of mail ons!

Huurkosten aftrekken? Helaas, dat lukt niet meer

november 21, 2016 / admin  / 
Op 19 september jl. publiceerden wij een bericht over de aftrek van huurkosten voor een ondernemer in een huurwoning.
Dit is vanaf 2017 niet meer mogelijk. Met een derde nota van wijziging op het Belastingplan is dit onmogelijk gemaakt. Vanaf 2017 worden kosten en lasten van een gehuurde woning uitgesloten van aftrek. Dat geldt natuurlijk niet als er sprake is van een zelfstandige werkruimte. In dat geval moet aan de normale eisen daarvoor worden voldaan.

Uitstel voor de ZZP’er. Geen afstel!

november 21, 2016 / admin  / 

Zzp’ers en hun opdrachtgevers hoeven voorlopig niet bang te zijn voor naheffingen of boetes van de Belastingdienst. De fiscus gaat de Wet DBA in 2017 niet handhaven. De handhaving wordt uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018. Dat is in het kort de boodschap van Staatssecretaris Eric Wiebes van afgelopen vrijdag.

Hoe moeten we dit bericht nu opvatten? Een juichstemming van veel ZZP’ers en opdrachtgevers lijkt onzes inziens namelijk niet helemaal gerechtvaardigd. Op dit moment in ieder geval niet…

Veel nieuwsberichten wekken de indruk dat de hele wet DBA wordt uitgesteld, maar is niet juist! De oude situatie komt immers niet terug, en de VAR bestaat ook niet meer… De wet DBA blijft dus gewoon bestaan. Het enige verschil is dat de Belastingdienst er geen negatieve consequenties aan verbindt als een opdrachtgever en opdrachtgever wellicht toch een arbeidsovereenkomst met elkaar hebben.

Dus: handhaving wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. Maar niet voor iedereen! Als er duidelijk sprake is van een dienstbetrekking en die wordt willens en wetens genegeerd: géén uitstel van handhaving, maar gewoon risico op naheffing en/of boete!

Het kabinet wil verder ook tijd nemen om de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ te herbeoordelen, en opnieuw in te vullen zodat die beter aansluiten bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding.

Wij verwachten niet dat veel arbeidsovereenkomsten daardoor ineens geen dienstbetrekking meer zijn, maar hooguit een verfijning voor bepaalde situaties. We denken niet dat het hele begrip arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk wordt uitgehold. Wij verwachten op dit moment dat de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ blijven bestaan, maar hooguit iets anders zullen worden ingevuld.

Wat moeten we nu doen?
In de praktijk zijn er veel gevallen waarin niet helemaal duidelijk is of er nu wél of niet een dienstbetrekking is. In die gevallen kunt u inderdaad afwachten wat het kabinet gaat doen. Dat scheelt een hoop ‘sores’. Onzes inziens is er geen reden om onduidelijkheden verder op te lossen. Bepaalde onduidelijke arbeidsverhoudingen kunnen voorlopig blijven bestaan, zonder risico op naheffing en/of boete. Het kabinet toont zich ruimhartig.

Het laten beoordelen van overeenkomsten aan de Belastingdienst lijkt ons nu niet nodig. Het blijft echter wél mogelijk. Een voordeel daarvan is dat duidelijk wordt hoe de arbeidsverhouding wordt beschouwd.

Let op!
U moet er goed op letten dat het uitstellen van de handhaving geen reden kan zijn om situaties waarvan duidelijk is dat er een (fictieve) dienstbetrekking is, te laten voortbestaan! Laat staan dat het uitstel van de handhaving een motivatie is om échte dienstbetrekkingen om te zetten in ZZP-verhoudingen. De Belastingdienst schaart u in die gevallen onder de ‘kwaadwillenden’, en met ingang van 1 mei 2017 wordt er dan gehandhaafd. De Belastingdienst kan dan naheffingen en boetes opleggen.

En andersoortige overeenkomsten dan?
Het gaat in de Wet DBA met name over arbeidsverhoudingen tussen opdrachtgevers en ZZP‘ers. Deze wet is niet voor iedere situatie relevant. Ook andersoortige contracten (anders dan ZZP-verhoudingen) kunnen materieel gezien een (fictieve) dienstbetrekking zijn. Denk aan franchisecontracten, managementovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, enzovoort. In die situaties kan er wel degelijk een fictieve dienstbetrekking aanwezig zijn.

Dus: kritisch blijven blijft altijd nodig!

Belastingplan 2017. Geen schokkende voorstellen

september 21, 2016 /   / 

Prinsjesdag is voor ons, belastingadviseurs, een soort hoogtijdag. Wekenlang zie ik er met spanning naar uit. En vervolgens zijn wij wekenlang na Prinsjesdag nog steeds bezig met het bestuderen van deze voorstellen. Dus hoe belangrijk is die dag…

Ieder jaar hoop ik op prachtige fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers of particulieren. Denk eens terug aan 2013, toen werd voorgesteld om schenkingen voor eigen woningen vrij te stellen van schenkbelasting tot € 100.000. Het werd een rage!

Maar nu: 2016. Wat zijn de plannen? Ik zie weinig schokkende dingen. Waar ik ieder jaar weer bang voor ben, is de beperking van belastingvoordelen voor ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling. Gelukkig blijven die allemaal bestaan; ondernemers hebben dus niets te vrezen van Belastingplan 2017.
Ook had ik een maatregel verwacht die een dam opwerpt tegen het verschuiven van ‘hoogbelast’ box 3-vermogen naar de ‘laag belaste’ BV. De enige maatregel die ik nu zie, is dat het kortstondig verschuiven van box 3-vermogen naar een flits-VBI niet meer zonder belastingheffing mogelijk is.

De meest opvallende wijzigingsvoorstellen voor (klein) MKB en particulieren:
1. Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting blijft 52%, en begint pas bij een inkomen van € 67.072. Reeds in 2016 begon die vierde schijf bij € 66.421. Geen bijzondere wijziging dus, maar nog steeds even wennen dat ons hoogste belastingtarief niet meer bij circa € 57.000 begin (2015), maar zo’n € 10.000 hoger is.
2. Het is niet meer mogelijk om box 3-heffing te besparen door het box 3-vermogen aan het einde van jaar 1 in een VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling) in te brengen, en in het begin van jaar 3 weer uit de VBI te halen. Het grote voordeel was dat er op twee peildata geen box 3-heffing verschuldigd was, terwijl de heffing in box 2 ook zeer beperkt bleef. Door een nieuwe wettelijke bepaling wordt hier een streep doorgehaald.
3. Een bouwkavel wordt ook als ‘woning in aanbouw’ (dus eigen woning) beschouwd, als voor dat bouwkavel concrete stappen zijn gezet voor het in gang zetten van bouwkundige werkzaamheden voor de realisatie van een eigen woning.
4. Vanaf 2017 vervalt de aftrek van kosten voor monumentenpanden (rijksmonumenten).
5. Vanaf 2018 vervalt de aftrek van scholingskosten.
6. Voor nieuwe innovatieve ondernemingen is het vanaf 2017 wettelijk mogelijk om van een lager gebruikelijk loon uit te gaan dan het wettelijke minimale bedrag van € 44.000. Onder voorwaarden mag de directeur-grootaandeelhouder vanaf 2017 uitgaan van het minimumloon. De DGA hoeft dus minder loon uit te betalen.
7. Einde van het pensioen in eigen beheer! Opbouw is niet meer mogelijk. Afkoop is mogelijk met een korting van 34,5% in 2017 (de korting in 2018 en 2019 afgebouwd). Voorwaarde is dat de pensioenverplichting geheel wordt afgekocht. In plaats van afkoop kan er ook voor worden gekozen om de pensioenverplichting om te zetten in een oudedagsverplichting. Deze oudedagsverplichting kan worden aangewend voor een lijfrente (of vergelijkbaar alternatief), en wordt anders in een periode van 20 jaar uitgekeerd.
8. De fictieve dienstbetrekking van de commissaris vervalt; geen dienstbetrekking meer dus.
9. Het tarief in de vennootschapsbelasting is 20% tot een belastbaar bedrag van € 200.000. Deze tariefschijf wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar € 250.000, per 1 januari 2020 naar € 300.000 en per 1 januari 2021 naar € 350.000. Het totaal maximale voordeel is dus € 7.500 (namelijk 5% Vpb-besparing op maximaal € 150.000 in 2021).
10. Het begrip bouwterrein in de omzetbelasting wordt: ‘onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen’. Deze omschrijving is ruimer dan voorheen, en gaat nu aansluiten op de bestaande rechtspraak. Er kan dus eerder sprake zijn van een bouwterrein.
11. BTW teruggave op geheel of gedeeltelijk oninbare vorderingen wordt vereenvoudigd. Het recht op teruggave ontstaat op het moment dat de oninbaarheid kan worden vastgesteld. Vanaf 2017 wordt dat moment verondersteld te liggen één jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden, maar nog niet is betaald. Dus één jaar na opeisbaar worden en onbetaald blijven, ontstaat recht op teruggave. En daarnaast kan de ondernemer de teruggave simpelweg in de BTW-aangifte verwerken (en hoeft dus niet meer in een apart verzoek).

Wat niet in het belastingplan 2017 staat, maar wel in 2017 gaat gelden:
Box 3 wordt vanaf 1 januari 2017 anders belast (door meerdere rendementsklassen). We kunnen dus niet meer simpelweg met 1,2% van het vermogen rekenen, maar de heffing is vanaf 2017 afhankelijk van de hoogte van het vermogen.
We wisten ook al dat de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2017 opnieuw mogelijk is tot € 100.000.

Dit betreft een vereenvoudigde weergave van het Belastingplan. Meer specificatie is uiteraard te vinden in de plannen zelf.

Ondernemer en een huurwoning? Trek alle huurkosten af!

september 19, 2016 /   / 
Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat een ondernemer met een huurwoning alle huisvestingskosten van zijn winst kan aftrekken. Natuurlijk gelden er een aantal voorwaarden. Namelijk dat de ondernemer zijn (gehuurde) woning minimaal 10% zakelijk gebruikt. Én dat het huurrecht tot het ondernemingsvermogen is gerekend. Dat kan niet altijd zomaar, maar het is mogelijk bij bijzondere omstandigheden, bij een nieuwe situatie, of bij het begin van de huur. Het is niet nodig dat een werkruimte voldoet aan het criterium dat die een zelfstandig gedeelte van de woning vormt. Wat is het voordeel? Stel dat de huur € 800 per maand bedraagt, en de WOZ-waarde van de woning bedraagt € 200.000. Als is voldaan aan de voorwaarden, kan de aftrek maar liefst € 5.900 bedragen! Namelijk 12 x € 800 = € 9.600 minus een bijtelling van € 3.700 (1,85% van € 200.000). Een ondernemer drukt zijn belastingen en premies al snel met € 2.300…
Stuur een bericht naar info@attendbelastingadviseurs.nl als u hier meer van wilt weten.